• JALGAON JANATA SAHAKARI BANK LTD., JALGAON
    (Scheduled Bank)

 

Fixed Deposits Scheme


रु. १.०० कोटी च्या आतील ठेवीकरिता 
अ. क्र  कालावधी दि. १३.०५. २०२४ पासून लागू असलेले व्याजदर
सर्वसाधारण वर्ग  विशेष वर्ग 
३० ते ९० दिवस ४.००%     ४.५०%
९१ ते १८० दिवस  ५.००% ५.५०%
१८१ ते ३९४ दिवस   ६.२५% ६.७५%
१३ ते १८ महिने ६.८०% ७.३०%
४०० दिवस  ७.१०% ७.६०%
५५५ दिवस  ६.७५% ७.२५%
१९ ते ३९ महिने  ६.००% ६.५०%
१२०० दिवस  ६.५०% ७.००%
४० ते ६० महिने   ६.२५% ६.७५%
१० ६० महिनेचे  वर ते  १२० महिने  ६.२५% ६.७५%

 

रु १ कोटी व त्यावरील ठेवीकरिता 
अ. क्र  कालावधी दि. १३.०५. २०२४ पासून लागू असलेले व्याजदर
सर्वसाधारण वर्ग  विशेष वर्ग 
३० ते ९० दिवस ३.२५% ३.२५%
९१ ते १८० दिवस  ५.००% ५.५०%
१८१ ते ३९४ दिवस   ६.२५% ६.७५%
१३ ते १८ महिने ३.३०% ३.५०%
४०० दिवस  ७.१०% ७.६०%
५५५ दिवस  ३.७५% ३.७५%
१९ ते ३९ महिने  ४.००% ४.००%
१२०० दिवस  ४.५०% ४.५०%
४० ते ६० महिने   ३.७५% ३.७५%
१० ६० महिनेचे  वर ते  १२० महिने  ४.००% ४.००%