Board Of Director
Late Dr. Shri. A.R.Acharya

M.D. DGO

Founder Chairman
Shri Anil Govind Rao

M.Com, F.CA., M.C.M.

Chairman
Dr. Pratap Dattatrya Jadhav

M.S.(ORTHO)

Vice Chairman
Shri Satish Prabhakar Madane

B.A.

CA Shri. Jayesh Pravinchandra Doshi

B.Com., F.C.A.

Director
CA Deepak Anant Atravalkar

M.Com,FCA,ACMA,FIISLA

Director
Shri Ravindra Gajanan Belpathak

B.Arch,G.D.Arch,FIIA.

Shri Jaynti Shantilal Surana

Bcom LLB

Shri Subhash Bhagwan Lohar

M.com,DHE.,MCM.,C.A.

Shri Bansilal Kisan Andore

B.Com

Shri Suresh Uttanamchand Keshwani

B.Com,DTL

Shri Vivek Ramesh Patil

B.Com

Dr. Atul Gunvant Sarode

M.D.(Gyn.Med.)

Shri Harish Daulatrao Yadav

M.A.,BGL,DAM

Dr. Arti Sanjiv Hujurbazar

MBBS,DGO

Sau Savitri Ravindra Solunkhe

S.S.C

Shri.. Mahesh Anant Dabak

B.E .Electrical

Shri Nitin Manakchand Zawar

M.Com,FCA,DISA, DIRM.

 
Management
Shri P.U.Patil

B.Com, G.D.C.& A., C.A.I.I.B.

Chief Executive Officer
Shri. S.N.Agrawal

M.Com., G.D.C.&A., C.A.I.I.B.

General Manager
Shri. S.J.Nagmoti

M.Com., G.D.C.& A., C.A.I.I.B.

General Manager