Fixed Deposits
Sr. No. Scheme Name
  Interest Rate
Normal
Senior-citizen
1 13 to 18 Months
5.50
6.00

 

   ******  Amount Below 25 Lac Fixed Deposit Interest Rate From  01.06.2021  *******

 

 

Sr. No. Scheme Name
  Interest Rate
Normal
Senior-citizen
1 30 to 90 Days
4.15%
4.65%
2 91 to 180 Days
4.25%
4.75%
3 181 to 394 DAYS
4.75%
5.25%
4 13 to 18 Months
5.50%
6.00%
5 555 Days
5.75%
6.25%
6 19 to 39 Months
5.50%
6.00%
7 40 to 60 Months
5.75%
6.25%
8 1200 Days 
5.50%
6.00%
9 Above 60 Months upto 120 months 
5.75%
6.25%

ठेवीवरील व्याजाची आदयगी :- 12 महीने पर्यंतच्या कलावधी कारिता व दिवसांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवींवर सरळव्याज पद्धतीने तर 13 महीने व त्यापुढील कलावधित गुंतवणूक केलेल्या ठेवींवर चक्रवाढ व्याज पद्धतीने व्याजाची आदयगी करण्यात येईल. 

 

******   Amount  Above 25 Lac Fixed Deposit Interest Rate from 01.06.2021  *******

  

 

Sr. No. Scheme Name
  Interest Rate
Normal
Senior-citizen
1 30 to 90 Days
3.25%
3.25%
2 91 to 180 Days
3.25%
3.25%
3 181 to 394 DAYS
3.50%
3.50%
4 555 Days
3.75%
3.75%
5 13 to 18 Months
3.30%
3.50%
6 19 to 39  Months
4.00%
4.00%
7 40 to 60 Months
3.75%
3.75%
8 Above 60 Months upto 120 Months 
4.00%
4.00%
9 1200 Days                         3.50%                                                    3.50%

ठेवीवरील व्याजाची आदयगी :- 12 महीने पर्यंतच्या कलावधी कारिता व दिवसांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवींवर सरळव्याज पद्धतीने तर 13 महीने व त्यापुढील कलावधित गुंतवणूक केलेल्या ठेवींवर चक्रवाढ व्याज पद्धतीने व्याजाची आदयगी करण्यात येईल.